Reklamační podmínky pro koncové zákazníky

1. Spotřebitel

Spotřebitelem je osoba, která při objednání zboží a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Tímto režimem se řídí práva spotřebitelů týkající se vad zboží, které existovaly již v době převzetí zboží. Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží a vady, nebo pokud se neprokáže opak. Spotřebitel je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy spotřebitel zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno. Poruší-li spotřebitel povinnost oznámit vadu bez zbytečného odkladu, hrozí, že dojde k většímu rozsahu vady, za který už prodávající nebude odpovídat, neboť k němu došlo v důsledku nedbalého zacházení spotřebitele se

zbožím. V případě zjištění odstranitelných vad existujících v okamžiku převzetí má spotřebitel právo požadovat bezplatnou opravu věci a její uvedení do stavu v souladu s objednávkou nebo výměnu věci za novou. Volbu práva provádí spotřebitel. V případě dodání jiného výrobku má spotřebitel právo na dodání zboží dle objednávky. Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl spotřebitel v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Odpovědnost za vady v záruční době

Tímto režimem se řídí odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době, ale které neexistovaly při převzetí věci. Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím či údržbou, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí. V případě výskytu vady odstranitelné má spotřebitel právo na bezplatnou opravu, případně výměnu její součásti. Pouze za situace, že by bezplatná oprava či výměna součásti nebyla vzhledem k povaze vady úměrná, může žádat výměnu věci. Pokud by ani tento postup nebyl možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě výskytu vady neodstranitelné, která nebrání řádnému užívání, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Stejná práva jako u vady neodstranitelné náleží spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

5. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady – reklamace

Spotřebitel může uplatnit reklamaci výrobku osobně, nebo zasláním přepravní službou (spediční společností, poštou apod.) na kontaktní adresu společnosti Tegus, s.r.o., Libichov 70; 294 42 Luštěnice

Reklamace zaslané na jinou adresu nebudou vyřízeny!

V případě zaslání zboží je spotřebitel povinen prokázat, že věc zakoupil u prodejce a kdy ji zakoupil. V tomto směru lze doporučit zejména zaslání kopie nákupního dokladu (faktura) nebo platný záruční list. Dále je spotřebitel povinen specifikovat jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Pro urychlení komunikace Vás žádáme o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE”.

Odkaz na reklamační formulář ZDE.

Dále uveďte dostatečné kontaktní údaje, zejména adresu a telefonní číslo. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi.

6. Vyřízení reklamace

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,
  • není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí spotřebiteli,
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno spotřebiteli.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající spotřebitele předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu spotřebitele.

Výměna zboží není brána jako reklamace. Za výměnu špatně objednaného zboží nelze požadovat úhradu nákladů spojených se zasláním a výměnou zboží.

Pokud si nevíte rady s výběrem, obraťte se na nás. Předejdete tak komplikacím a dalším nákladům spojených se zasláním zboží.

Reklamační podmínky pro ostatní obchodní partnery

Subjekt, který při objednání zboží a úhradě kupní ceny jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti není spotřebitelem a na kupní smlouvy uzavřené na základě těchto subjektů se vztahují ustanovení obchodního zákoníku a ustanovení této části reklamačního řádu.

1. Záruční doba

Nesjednají – li si strany pro konkrétní případ něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pro obchodněprávní vztahy není stanovena žádná zákonná záruční doba. Délka záruční doby je stanovena pro každé konkrétní zboží v záručním listu, který je vydáván nebo dodáván spolu se zbožím. Záruční list představuje písemný závazek prodávajícího, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

2. Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Poruší–li kupující povinnosti oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu po-té co je zjistil, nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, vystavuje se riziku, že mu právo z odpovědnosti za vady nebude přiznáno. Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti řidiče přepravní společnosti nebo při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled. V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží.

Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozích odstavcích. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně. Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

3. Rozsah odpovědnosti za vady

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí zboží kupujícím, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby dle obsahu záručního listu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím a údržbou, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním a zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku nekvalifikované opravy. Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí zboží vnějšími událostmi a které nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Práva kupujícího

Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat odstranění vad zboží bezplatnou opravou, příp. dodání chybějícího zboží. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující požadovat odstranění vad opravou zboží, příp. dodání chybějícího zboží jestliže vady jsou opravitelné. Jsou-li vady neopravitelné, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Volba mezi nároky kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující

měnit. Pokud by vyšlo najevo, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil, že vady jsou neopravitelné. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel, s výjimkou případů, kdy nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo kdy ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

5. Reklamace a postup jejího vyřízení

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace společnost Tegus, s.r.o., Libichov 70; 294 42 Luštěnice. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit reklamační formulář, který je součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a je k dispozici na jeho internetových stránkách. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží včetně

Odkaz na reklamační formulář ZDE.

kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, (pokud byl součástí dodávky), řádně vyplněný reklamační formulář (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo).

Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Vyřízení reklamace

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve shora uvedené lhůtě, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy upozorní.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,
  • není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu. V případě že reklamované zboží zasílá poštou, bude zboží zasláno zpět na dobírku,
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

CART